Strategi för tillväxt

Jernhusen vill leda utvecklingen av framtidens stationsområden, depåområden och kombiterminaler. Vår strategi för tillväxt bygger på att vi stärker företagets förvaltning, relationer och projektkompetens.

Hur vi äger

Jernhusen äger ett nätverk av järnvägsnära fastigheter i hela Sverige. Våra fastigheter kopplar samman olika transportslag och bidrar till effektiva bytespunkter för resenärer.

Merparten av de fastigheter som Jernhusen äger köptes till marknadsvärde från affärsverket Statens Järnvägar i samband med bolagets bildande. Andra fastigheter har förvärvats och nya byggnader har uppförts vid senare tidpunkter. Jernhusen äger och förvaltar även spårinfrastruktur i järnvägens sidosystem, det vill säga inom våra depå- och terminalområden.

Vårt fastighetsinnehav är långsiktigt. Vi har ett helhetsperspektiv på vårt ägande utifrån hur vi bidrar till hållbara transporter i Sverige. Detta synsätt är utgångspunkt för både avyttringar och förvärv.

Hur vi utvecklar

Jernhusens utvecklingssatsningar sker utifrån en långsiktig helhetssyn och fokuserar på tillväxtområden och kollektivtrafikens knutpunkter samt platser av strategisk vikt för Jernhusens kunder eller järnvägens funktion. Vi utvecklar tjänster och erbjudanden i tre syften: För att tillmötesgå kunders behov, för att ta vara på affärsmöjligheter och för att bidra till hållbara transporter.

Hur vi förvaltar

Jernhusen vill vara ett föredöme inom långsiktigt hållbar fastighetsförvaltning, med ett tydligt kund- och utvecklings perspektiv. Kostnader och miljöpåverkan ska minimeras under en fastighets livstid och vi arbetar med bland annat energieffektiv drift, säkerhet och materialval. Vi samarbetar för en långsiktig och effektiv ekonomisk och teknisk förvaltning såväl inom som utanför bolaget.

Utveckling under 2018

  • Rörelseresultatet var 845 MSEK (892) och årets resultat var 552 MSEK (649)
  • Nöjdare resenärer, ökning från 69 till 74 i vår mätning Nöjd Resenär-index.

  • Ny foodcourt med nya restauranger på Stockholms Centralstation.

  • Tillfällig station byggdes i Växjö under tiden Växjö kommun bygger nytt stations- och kommunhus.

  • 35 depåbyggnader miljöklassade.

  • Upprustning av Nya vagnhallen i Hagalunds Depå i Solna.

  • Om- och nybyggnation av verkstadshallen och lagerytor på Sävenäs Depå i Göteborg.

  • Invigning av nya kranar på Malmö Kombiterminal.

  • Nässjö Kombiterminal får 700 meter lång tågpendel från Duisburg.

  • Planprogrammet för Örebro Centralverkstad antogs i augusti och planbesked erhölls i november.