Kontakt

Daniel Markström

Regionchef Projektutveckling Stockholm

daniel.markstrom@jernhusen.se

070-740 48 64

Nu skapas framtidens centralstation och mer Stockholm att älska

Stockholms Centralstation och området runt omkring har varit Sveriges största och viktigaste knutpunkt för internationella, nationella, regionala och lokala kommunikationer sedan 1871. Både resandet och Stockholmsregionen växer nu i stadig takt och genom att utveckla stationsfunktionen och platsen kan såväl resandet som stadens och regionens attraktionskraft stärkas. Nu tas nästa viktiga steg mot en ny detaljplan för området. Fyra utvalda arkitektteam ska ge förslag på planområdets struktur, funktioner och övergripande gestaltning.

Stadsutvecklingsprojektet, som kallas Centralstaden, innebär att spårområdet mellan Kungsbron och Vattugatan överdäckas och bebyggs för att skapa en representativ entré till Stockholm och Sverige. Här ryms en utvecklad centralstation och bytespunkt för hållbara trafikslag, stadsrum och verksamheter som lockar fler människor att vistas och mötas, liksom fler arbetsplatser och bostäder. Utvecklingen möjliggör upp till 10 000 nya arbetsplatser i Stockholms mest attraktiva läge, som i sin tur kan generera ytterligare upp till 40 000 nya jobb i regionen. 

Arbetet med en ny detaljplan för området är ett samarbete mellan Jernhusen, Stockholms stad och Trafikverket. Totalt kan cirka 150 000 BTA skapas i samspel med både de byggnader som redan finns på platsen och de riksintressen för kulturmiljö som sätter vissa gränser.  

Stort intresse för det parallella uppdraget 

Ett femtiotal arkitektteam från hela världen anmälde sitt intresse för det parallella uppdraget och fyra team har nu valts ut. Teamen ska ge förslag på hela planområdets struktur, funktioner och övergripande gestaltning. Det faktum att 80% av Sveriges järnvägstrafik trafikerar stationen, områdets fysiska förutsättningar, samt riksintressena för kulturmiljövården och kommunikation är viktiga och utmanande ingångsvärden för uppdraget.

Teamen har valts med omsorg utifrån sina kompetenser, deras inlevelse och förståelse för det specifika uppdraget, samt organisation och samverkansstruktur. De utvalda teamen kombinerar styrkor inom samtliga områden och utmärker sig särskilt gällande arkitektonisk verkshöjd, hantering av kulturmiljöer, utformning av publika platser, landskap, mobilitetslösningar och stationsmiljöer samt sin expertis inom hållbarhet och konstruktion. Dessutom uppvisar teamen en betryggande förståelse för specifika utmaningar i byggnationsfasen bland annat genom internationell erfarenhet från liknande utvecklingsprojekt.

Teamen består av konstellationer av flera företag, gemensamt för samtliga team är att de är internationella och har lokal förankring genom svensk kompetens med gedigen kunskap om platsens historia.

De fyra teamen är:

  • CF Møller Architects, Elding Oscarson, Warm in the Winter, AJ Landskap och Atkins
  • Foster + Partners, Marge Arkitekter, LAND Arkitektur, Thornton Tomasetti, Ramboll, Wenanders, och TAM Group
  • KCAP, Neutelings Riedijk Architects, Arcadis, Ahrbom & Partner, Landskapslaget och Iterio
  • Snøhetta, 3XN, GXN och ARUP. 

Förslagen är klara efter sommaren

I mitten av februari startar det parallella uppdraget formellt och sedan har teamen ett intensivt arbete framför sig. Det utförs självständigt utifrån ett programunderlag och i dialog med bedömningsgruppen där representanter från Jernhusen, Stockholms Stad och Trafikverket ingår. De slutliga förslagen ska levereras efter sommaren.

Bedömningsgruppen utser sedan det förslag som ska utgöra grunden för fortsatt arbete med samrådshandlingarna och därmed även det team som kommer att arbeta vidare med Jernhusen under den första etappen av detaljplanens genomförande.

Våren 2021 bedöms de parallella uppdragen vara avslutade och då tar samrådsprocessen vid. Om processen fortskrider förväntas detaljplanen kunna antas tidigast 2024/2025 och första byggnaden kan börja byggas 2026.

Vi samarbetar med Sveriges Arkitekter i denna process.
Frågor om det parallella uppdraget besvaras av Anna Bergström, anna.bergstrom@jernhusen.se. 
  

Ett begränsat tidsfönster

Möjligheten att överdäcka och utveckla hela området förutsätter samtidigt att Stockholm Centrals framtida tågkapacitet kan säkras. Åtta av tio av landets tågresor utgår idag från, passerar eller slutar vid Stockholm Central. Tack vare ökat resande och utbyggd järnväg runt om i landet ökar trycket i Stockholm och det blir snart trångt här. Det kapacitetsutrymme som skapades på bangården efter att Citybanan togs i drift beräknas vara uppätet redan före 2030. Både framtidens tågresande och utvecklingen av området är därför beroende av att investeringar för ökad kapacitet finns med i nästa Nationell plan för transportsystemet. 

- Trafikverkets uppdrag är att bygga tillgänglighet i Sverige och vi ser positivt på att vara med och utveckla Stockholms Centralstation som är Sveriges största resenärsnod. En om- och utbyggnad av centralstationen ser vi som en helhetslösning som ska innebära en förbättring för både resenärer och stadens invånare, samtidigt som vi säkerställer godstransporter och värnar om järnvägen som riksintresse, säger Helena Sundberg, regional direktör på Trafikverket.

Vill du läsa mer?

Centrala arbetsplatser skapar tillväxt. Läs mer om hur den kommersiella utvecklingen i Stockholm påverkar antalet jobb och tillväxten i BuroHappolds rapporter.

Ladda ned rapporten om centralstationsområdet

Ladda ned rapporten om Stockholm CBD