Kontakt

Victor Josefsson

Finanschef

victor.josefsson@jernhusen.se

073-552 28 83

Finansiering

Jernhusen är ett statligt ägt fastighetsbolag i transportbranschen som på kommersiella grunder skapar samhällsnytta i och med utvecklingen av våra infrastrukturfastigheter.

All finansiering sker på den privata finansmarknaden.

För att kunna ta tillvara på och få synergieffekter av företagets storlek är Jernhusens finansverksamhet centraliserad till moderbolaget. Där ansvarar finansavdelningen bland annat för koncernens kreditförsörjning, ränteriskhantering och cash management. Jernhusen strävar efter en diversifierad finansieringsstruktur där all finansiering, både bank och kapitalmarknad, sker med 100 procent ”change of control-klausul”.

Räntebindning och kapitalbindning