Integritetskod

Så här behandlar Jernhusen dina personuppgifter

Introduktion

Jernhusen AB:s (”Jernhusen”) behandling av personuppgifter sker enligt vid var tidpunkt gällande lagstiftning. Det innebär bland annat att Jernhusen skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna kod samt besöka Integritetsskyddsmyndigheten för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss. 

Integritetskoden

Denna integritetskod beskriver hur Jernhusen behandlar dina personuppgifter.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Jernhusen AB (publ), org.nr. 556584-2027, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Hur får Jernhusen dina personuppgifter?

Jernhusen samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du exempelvis kontaktar oss via sociala medier eller e-post, arbetar hos hyresgästbolag eller leverantörsbolag, gör en felanmälan, ansöker om arbete hos oss, deltar vid möten och evenemang som anordnas av oss eller i övrigt använder dig av våra tjänster. 

Jernhusen kan även få personuppgifter från andra källor än från dig. Uppgifterna kan komma från exempelvis Bolagsverket, Skatteverket eller Kronofogden.

Vilka uppgifter behandlas?

Jernhusen behandlar de personuppgifter som lämnas till oss och/eller inhämtas av oss. Det kan till exempel vara namn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter, personnummer, foto, uppgift om matpreferenser eller allergier, inloggnings-ID, IP-adress, logg för exempelvis in- och utpassering.

Varför behandlar Jernhusen uppgifter om dig?

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av Jernhusen för bland annat följande ändamål:

 • använda för att kontakta dig,
 • hantera och administrera dokument som är kopplande till dig,
 • ta fram material, såsom exempelvis namnlappar, till möten och evenemang,
 • följa upp deltagande vid möten och evenemang,
 • skicka nyhetsbrev där vi informerar om vår verksamhet. Du har alltid möjlighet att avregistrera dig från våra nyhetsbrev.
 • kontrollera vilka besökare som befinner sig i Jernhusens lokaler,
 • hantera, administrera och återkoppla i ärenden som rör felanmälningar,
 • erbjuda användare behörighet till Jernhusens tjänster,
 • använda som underlag vid fakturering och bokföring,
 • hantera och administrera arbetsansökningar,
 • använda som underlag för Jernhusens verksamhetsutveckling, exempelvis rörande IT-system och
 • föra statistik

När har Jernhusen rätt att behandla dina personuppgifter?

Jernhusen har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig, efter en intresseavvägning eller om du har lämnat samtycke till behandlingen. Jernhusen kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av Jernhusen och Jernhusens personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om vi inte är skyldiga att göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Behandling av personuppgifter i marknadsföringssyfte

Vi kan komma att använda de personuppgifter vi samlar in för att skicka nyhetsbrev, informera om vår verksamhet och bjuda in till arrangemang. Vi kan för detta ändamål behöva dela dina personuppgifter med våra leverantörer när de utför tjänster åt oss, som till exempel tryckerier, externa eventbyråer eller distributörer.

Du kan alltid välja att avregistrera dig från e-postutskick från Jernhusen. Avregistrering sker via en länk i våra nyhetsbrev och i andra utskick.

Dina personuppgifter kommer inte överföras till extern part för andra syften än ovan.

Överföring till tredje land

Jernhusen överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Hur länge sparar Jernhusen dina personuppgifter?

Jernhusen sparar bara dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att vi ska uppfylla ändamålet med behandlingen i varje enskilt fall.

Personuppgifter som tillhör en hyresgäst gallras således som utgångspunkt när hyresförhållandet upphört under förutsättning att personuppgifterna inte därefter behöver sparas för exempelvis bokföringsändamål.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera dina uppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, exempelvis bokföringsregler eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss behandla dina personuppgifter.

Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till:

Jernhusen AB (publ)
Att. Dataskyddsombud
Box 520
101 30 Stockholm

Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress.

Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Hur skyddas dina uppgifter?

Jernhusen arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Cookies

Jernhusens webbplatser använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. Vi använder framförallt cookies för att samla in statistik om användarnas besök och för att förbättra upplevelsen. Det kan exempelvis handla om att val du gör på vår webbplats sparas. Men vi använder oss även av cookies för viss typ av marknadsföring. Du kan läsa mer om vår användning av cookies på våra webbplatser här.

Uppdatering av denna integritetskod

Jernhusen gör löpande ändringar i denna integritetskod. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på webbplatsen www.jernhusen.se/integritetskod.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Jernhusen AB (publ)
Box 520
101 30 Stockholm

Denna integritetskod är gällande fr.o.m. den 25 maj 2018.