Bolagsstämma

Årsstämma 2021

Årsstämma i Jernhusen AB (publ) hölls i år den 26 april 2021. Protokoll från årsstämman 2021 och tidigare år återfinns i högerkolumnen.

Om årsstämma

Årsstämma ska enligt bolagsordningen hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. I bolag med statligt ägande ska årsstämma hållas före den 30 april.

Årsstämman utser styrelse, revisorer och fastställer resultat- och balansräkning, samt avhandlar andra ärenden i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen.