Energianvändning

Glasvasen har en låg energiförbrukning.

En byggnads energiprestanda beror i stor utsträckning på klimatskalet och hur stora värmeförluster det är genom väggar och andra ytor som är i kontakt mot utemiljön.

Även hur lufttät byggnaden är spelar stor roll. I Glasvasen har man som krav att understiga ett luftläckage på 0,4 l/s per kvadratmeter.

I Glasvasen finns flera energimätare installerade för att följa upp och övervaka byggnadens energianvändning. Mätning sker av bland annat elanvändning, energiåtgång för värme respektive kyla samt vattenanvändning. Viss energimätning sker även på respektive våningsplan och hyresgäst. Alla mätvärden loggas och kan följas upp via byggnadens DUC (datorundercentral) och DHC (Datorhuvudcentral)

Det finns till stor del LED-belysning som är närvarostyrd/dagsljusreglerad.

Intyg

Intyg förnybar värme

Intyg fjärrkyla

Intyg producerad el