Energi och ventilation

Energianvändning

Glasvasen har låg energiförbrukning. Byggnaders energiprestanda beror i stor utsträckning på klimatskalet och hur stora värmeförluster som finns genom väggar och andra ytor som är i kontakt mot utemiljön.

Även hur lufttät byggnaden är spelar stor roll. I Glasvasen är kravet att understiga ett luftläckage på 0,4 l/s,m2.

För att klara kraven har en energiberäkning och modellering genomförts. För att följa upp och övervaka byggnadens energianvändning finns flera energimätare installerade. Mätning sker av bland annat elanvändning, energiåtgång för värme respektive kyla samt vattenanvändning. Viss energimätning sker även på respektive våningsplan och hyresgäst. Alla mätvärden loggas och kan följas upp via byggnadens DUC (datorundercentral) och DHC (Datorhuvudcentral).

Till stor del finns LED-belysning som är närvarostyrd/dagsljusreglerad.

Ventilation

Glasvasen har behovsanpassad ventilation som styrs efter bl a temperatur och CO2-halt.

Byggnadens uteliftsintag har placerats för att undvika externa föroreningskällor i största möjliga grad. Likaså har uteluftsintag- och avluftsutsläpp placerats så att man undviker återcirkulation av den förorenade inneluften. Ventilationen inne i byggnaden är utformad för ett varierande användarmönster och anpassas beroende på vilket behov som finns för tillfället. Flertalet sensorer och luftkvalitetsgivare registrerar luftens kvalitet och luftbalansen i enskilda utrymmen och anpassar ventilationsflöden och temperatur på tilluften för att tillgodose behovet. Utöver de automatiska systemen finns det möjlighet att manuellt reglera önskad temperatur i de flesta rum.

Gällande den upplevda komforten i vistelsemiljön så har dynamiska simuleringar utförts i tidigt skede för att säkra en god innemiljö för brukarna. Simuleringen är utförd enligt svensk standard och simuleringarna tar hänsyn till temperaturer under kritiska perioder (höga temperaturer mitt i sommar resp. låga temperaturer under vinter), byggnadens planlösning, byggnadens klimatskal, fönster (både typ av fönster och storlek på dem). Beräkningen/simuleringen syftar till att minimera antalet personer som kan förväntas vara missnöjda med den invändiga komforten.