Ventilation och värme

Byggnadens installationstekniska system

Byggnaden är indelat i olika zoner för att kunna ge så bra invändig komfort till så många som möjligt. I tidigt skede har det bland annat genomförts dynamiska simuleringar av den upplevda komforten i vistelsemiljön för att säkra en god innemiljö för er som brukare. Simuleringen är utförd enligt svensk standard och tar hänsyn till temperaturer under kritiska perioder (höga temperaturer under sommar respektive låga temperaturer under vinter), byggnadens planlösning, klimatskal och fönster.

Uppvärmning och komfortkyla

Byggnaden är utrustad med fjärrkyla och fjärrvärme. Ventilationen tillför och bortför värme genom tilluften respektive frånluften. Under byggnadens fönster finns radiatorer placerade. Dessa ska minska kallraset och drag ifrån fönster. I de fall då ventilationen inte kan tillföra tillräcklig värme kompletteras uppvärmningen av radiatorerna.
Utöver de automatiska systemen finns det möjlighet att manuellt reglera önskad temperatur i de flesta rum. Större mötesrum, samlingslokaler eller dylikt är försedda med forcerad tilluft. För att ventilationen och radiatorerna ska fungera optimalt så krävs det att de inte täcks över eller blockeras av möbler eller dylikt.

Ventilation

Ventilationssystemet tar in frisk luft utifrån. För att få så ren luft som möjligt byggnadens uteluftsintag placerade på taket. Luften går sedan vidare i systemet genom till exempel renande filter och värmeväxlare. Därefter tillförs luften rummen via tilluftsdon. Luften bortförs sedan via frånluftsdon som leder luften ut från byggnaden via avluftsdon. För att inte riskera att den förorenade inneluften som förs bort i system återcirkulerar är uteluftsintag- och avluftsdon placerade långt ifrån varandra.

Byggnaden är utrustad med behovsanpassad ventilation som styrs efter bland annat temperatur och koldioxid-halt. Detta innebär att luft tillförs respektive bortförs utifrån vilket behov som just den zonen har. Detta system har fördelar inte bara ur komfortsynpunkt utan det är även energimässigt smart. Flertalet sensorer och luftkvalitetsgivare registrerar luftens kvalitet i enskilda utrymmen och anpassar ventilationsflöden och temperatur på tilluften för att tillgodose det aktuella behovet.