Eva Eliasson

Eva Eliasson

Kommunikationsstrateg

eva.eliasson@jernhusen.se

073 439 26 31

Levande stadsmiljöer

Vad skapar egentligen stadsliv? Kan man enkelt mäta och påverka stadslivet på en plats? Med det nya verktyget stadslivsindex är det till och med ganska enkelt.

Vi vill skapa platser där människor trivs och då måste vi förstå vilka faktorer som skapar levande stadsmiljöer. Med den nya studien Levande stadsmiljö som gjorts med hjälp av Spacescape vill vi utveckla kunskapen om vad som gör en plats levande. I studien utvecklades också ett stadslivsindex, ett verktyg för att utvärdera både befintliga och planerade platser.

För att kunna svara på vad som gör en plats levande har vi studerat 30 befintliga platser i citymiljöer i Stockholm, Göteborg och Malmö. Totalt har 1 500 personer på platserna intervjuats om hur de upplever platsens stadsliv vilket har gett varje plats ett stadslivsbetyg.

Hur platserna används, ser ut och ligger i staden har också studerats. Bland annat har vi observerat flöden och människor som stannar på platserna, omkringliggande täthet och anslutande stråk. Sambanden mellan stadslivsbetygen och de olika platskvaliteterna har sedan analyserats och de kvaliteter som påverkar hur levande en plats upplevs har identifierats. Baserat på sambandsanalyserna skapade vi sedan ett index.

Tre teman bygger stadslivsindex

Verktyget Stadslivsindex är en matris uppdelad i tre teman som vardera har ett antal indikatorer som ger olika poäng om de uppnås. Maximalt möjligt stadslivsindex är 100. De tre temana är:

Lätt att nå

Att platsen är lätt att nå handlar bland annat om att den ligger vid ett huvudstråk, att den ligger i ett område med hög täthet och närheten till bra kollektivtrafik.

Exempel på indikatorer: hög täthet, på huvudstråk, nära större hållplats

Mycket att göra

Att det finns mycket att göra på platsen handlar bland annat om att det finns ett stort utbud av butiker, restauranger och kultur, att det finns sittplatser, att många stannar till på platsen och att det finns någon speciell upplevelse.

Exempel på indikatorer: stort serviceutbud, speciell upplevelse, vid målpunkt

Härligt att vara

Att det är härligt att vara på platsen handlar om platsens upplevelsemässiga kvaliteter. Det handlar bland annat oma tt platsen är lagom stor, inte har för mycket biltrafik och att fasaderna på omkringliggande byggnader är utformade på ett attraktivt sätt.

Exempel på indikatorer: aktiva bottenvåningar, bilfritt, lagom stort

Våra platser har ett visst försprång

Vi har förmånen att utveckla platser mitt i city med stora naturliga flöden från stationerna och denna studie visar att det ger oss ett enormt bra utgångsläge, men vi vet också att om platserna utanför stationerna ska bli levande så måste vi lyckas få människor att stanna till och helst söka sig dit även om de inte ska resa.

Studiens resultat och verktyget stadslivsindex kommer hjälpa oss i våra stora stadsutvecklingsprojekt i bland annat Stockholm, Göteborg och Malmö. Nu har vi ett verktyg för att både utvärdera befintliga platser och hitta deras potential. Målet är att skapa trygga, levande stadsmiljöer som förblir attraktiva över tid och gör det enklare att välja kollektivt resande. Det är hållbart på många sätt!

Se vårt seminarium från Almedalen