Kontakt

Victor Josefsson

Finanschef

victor.josefsson@jernhusen.se

073-552 28 83

Finanspolicy

De finansiella risker som Jernhusen framför allt är exponerad mot är refinansieringsrisk, ränterisk, motpartsrisk och valutarisk. Finanspolicyn anger regler och ramar för hur dessa risker skall hanteras.

Finanspolicy

Policy

Utfall 2020-12-31

Refinansieringsrisk    
Kapitalbindningstid Minst 2 år 2,5 år
Outnyttjade kreditlöften och likvida medel/låneförfall inom 12 månader Minst 125% 170%
Andel säkerställd belåning i förhållande till fastighetsvärdet Max 20% 3%
Ränterisk    
Räntebindningstid 1-5 år 3,4 år 
Räntebindningsförfall inom 12 månader Max 60% 29% 
Räntetäckningsgrad Minst 2,0 gånger 4,9 gånger 
Motpartsrisk    
Motpartsexponering Enbart samarbete med kreditinstitut med hög rating samt maximalt 3 000 MSEK utestående derivatkontrakt med en och samma motpart.  Uppfyllt
Valutarisk    
Valutaexponering Samtliga lån överstigande 5 MEUR samt alla inköp och försäljningar överstigande 2 MEUR ska kurssäkras mot svenska kronor.  Uppfyllt