Personuppgiftshantering rörande kontaktpersoner och konsulter

Inom Jernhusens verksamhet kan det förekomma att vi registrerar information om personer hos andra företag och organisationer som är våra kontaktpersoner eller konsulter hos oss, exempelvis i vår hyres- och inköpsverksamhet, i samarbetsprojekt, i konsultuppdrag och liknande.

Hur hanterar vi dina personuppgifter?

När du är kontaktperson eller konsult mot Jernhusen i din yrkesroll, behöver vi notera ditt namn, dina kontaktuppgifter och ditt uppdrag gentemot oss, för att underlätta kommunikationen oss emellan och med din arbetsgivare/uppdragsgivare. I hela hanteringen av dina personuppgifter värnar vi din personliga integritet. Den rättsliga grunden för vår hantering av dina personuppgifter är ett berättigat intresse, artikel 6.1 f) i EU:s allmänna dataskyddsförordning, eftersom uppgifterna är harmlösa och nödvändiga för vår kommunikation.

Vi behåller dina personuppgifter till dess vi får information om att du inte längre ska vara konsult eller kontaktperson gentemot oss. Även därefter kan dina uppgifter finnas noterade i avtal som bevaras i vår avtalsdatabas eller liknande, eftersom avtalen inte kan ändras i efterhand.

Särskilt angående konsulter

Är du konsult och exempelvis jobbar under Jernhusens arbetsledning eller i våra lokaler, kan dina personuppgifter förekomma även i andra sammanhang än för kommunikation. Du kanske har fått ett passerkort, kan logga in i vissa av våra IT-system, schemaläggs för arbete eller tidsredovisar. Information om den behandlingen av personuppgifter finns på Jernhusens intranät. Kontakta gärna dataskydd@jernhusen.se om du inte har tillgång till intranätet.

Vilka kan se dina personuppgifter?

Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Normalt är dina uppgifter inte lagrade eller möjliga att ta del av utanför EU/EES, men i de fall de är det, av systemtekniska orsaker, ser vi till att skydda dem genom att ingå EU-kommissionens standardavtal med den externa parten eller genom att använda EU-US Privacy Shield gällande företag i USA. Vill du veta mer om detta är du välkommen att höra av dig till dataskydd@jernhusen.se.

Dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen

Enligt dataskyddslagstiftningen har du rätt att få information om vilka personuppgifter som Jernhusen har registrerade om dig. Kontakta i sådana fall dataskydd@jernhusen.se med en begäran om ett registerutdrag. Om du anser att någon personuppgift om dig är felaktig eller missvisande kan du begära att den rättas, raderas eller används på ett mer begränsat sätt i enlighet med dataskyddslagstiftningens bestämmelser. Du har rätt att göra invändningar mot Jernhusens behandling av dina personuppgifter och att lämna in klagomål till dataskyddsmyndigheten (Datainspektionen).