• Bolagsstämma

Bolagsstämma

Årsstämma 2016

Årsstämma i Jernhusen AB (publ) ägde rum den 26 april 2016 i Stockholm.

Protokoll Årsstämma Jernhusen AB (publ) 2016

Handlingar till årsstämman 2016

Ladda ner Kallelse till årsstämman

Revisors rapport i enlighet med §7 Insynslagen 2016

Revisors yttrande om ersättningar till ledande befattningshavare 2016


 

Årsstämma 2015

Årsstämma i Jernhusen AB (publ) ägde rum den 27 april 2015 i Stockholm.

Protokoll Årsstämma Jernhusen AB (publ) 2015

Handlingar till årsstämman 2015

Kallelse, inklusive bilagor

Revisors rapport i enlighet med 7§ insynslagen, 2015

Revisors yttrande om ersättningar till ledande befattningshavare, 2015

Om årsstämma

Årsstämma ska enligt bolagsordningen hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. I bolag med statligt ägande ska årsstämma hållas före den 30 april.

Årsstämman utser styrelse, revisorer och fastställer resultat- och balansräkning, samt avhandlar andra ärenden i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen.