Styrelse

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och för förvaltning av bolagets angelägenheter. Det är även styrelsen som kallar till bolagsstämma.

Vilka ärenden som styrelsen ska behandla styrs i huvudsak av aktiebolagslagen och styrelsens arbetsordning, vilken fastställs varje år av styrelsen. Styrelsen ansvarar för att bolaget följer relevanta lagar och regler.

Enligt Jernhusens bolagsordning ska styrelsen bestå av minst tre och högst åtta ledamöter utan suppleanter. Styrelsens ledamöter väljs av årsstämman för ett år i taget.

Jernhusens styrelse har valt att inrätta tre utskott. Utskotten har till uppgift att förbereda frågor inför att beslut ska fattas av styrelsen.

Läs mer om styrelsen och dess arbete i den senaste bolagsstyrnings-
rapporten.