• Tidig idéskiss Klarabergstorget
  • Planområde för Centralstationsområdet
  • Plattformarna förlängs
  • Mer komfortabel väntan i framtiden

Klartecken för utvecklingen av stationsområdet och Centralstationen

Ett levande och effektivt centralstationsområde växer i betydelse när huvudstadens arbetsmarknadsregion växer snabbare än alla prognoser. Stadsbyggnadsnämnden har nu gett klartecken att starta detaljplaneprocessen för området och som ska visa hur platsen kan förtätas och hur Centralstationen ska utvecklas. Vi hoppas vara klara 2025.

- En överdäckning av spårområdet vid Centralstationen är en chans att laga ett sår i stadsväven och binda ihop ett område som idag bara är en genomfartsplats. Utvecklingen i västra city är en unik möjlighet för Stockholm att utveckla och expandera city, Roger Mogert stadsbyggnads- och kulturborgarråd.

En station mitt i staden

Vi vill skapa en Centralstation som erbjuder alla resenärer och besökare något mer än en passage. En destination som både fyller vardagliga behov och bjuder på överraskningar – som blir en plats med egna besöksvärden. Vi tror också på en utveckling som fyller ett bokstavligt hål i stadsbilden så att Stockholm City kan länkas och läka och som ger många nya arbetsplatser och ett mer representativt första intryck av staden.

- Nästa generations tåg och resenärer ställer nya krav på en effektiv, tillgänglig och attraktiv station, säger Ann Wiberg, affärsområdeschef på Jernhusen. Framtidens Centralstation ska bli en plats med egna besöksvärden och en värdig entré till Stockholm.

Detaljplaneprocessen har startat

Pendeltågstrafiken flyttar till Citybanan sommaren 2017. För att utnyttja det tidsfönster som skapas när befintlig bangård då avlastas, har vi nu tillsammans med Stockholms Stad och Trafikverket inlett utvecklingen av stationsområdet och den station som ska möta framtidens resande.

– Trafikverkets uppdrag är att bygga tillgänglighet i Sverige, och vi ser positivt på att vara med och utveckla Stockholms Centralstation som är Sveriges största resenärsnod. En om- och utbyggnad av Centralstationen ser vi som en helhetslösning som ska innebära en förbättring för både resenärer och stadens invånare, samtidigt som vi säkerställer godstransporter och värnar om järnvägen som riksintresse, säger Helena Sundberg, regional direktör på Trafikverket.

Två nya stationsbyggnader, ett torg och ny arbetsplatser

Utvecklingen innebär att plattformarna förlängs för att ta hand om längre tåg. Den nya stationen delas i två byggnader på var sida om Klarabergsgatan. Trafiken på Klarabergsgatan kommer med stor sannolikhet bli mycket begränsad vilket gör att Klarabergsplan kan omvandlas till ett nytt stadstorg med bussangöring som förbättrar bytespunktsfunktionen avsevärt. Vid centralstationsområdet finns det också potential att utveckla nya kontor, vilket underlättar för fler att resa kollektivt till jobbet.

Historia möter framtid i nya Centralstationen

Den befintliga stationen kommer fortsätta vara en destination där resande, restauranger, handel och den anrika miljön står i centrum. Exakt hur den befintliga stationen ska integreras med de nya byggnaderna och vad det betyder för resenärsflödet kommer att framgå under detaljplanearbetet.